Real Estate GPS

Stel iemand stapt in een taxi. De taxi chauffeur vraagt waar gaat de reis naar toe? De passagier antwoordt breng mij NIET naar het vliegveld. Vreemd voorbeeld? Toch is dit vaak hoe er genavigeerd wordt met huisvesting. Het is lastig om een passende en inspirerende werkomgeving te creëren als er geen volledige duidelijkheid is of dat de instructies over wat er vereist is om bij te dragen aan het behalen van de organisatiedoelen niet congruent zijn. De functie CREM/FM dient daarom samen te werken met andere bedrijfsfuncties. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat de juiste behoeften worden ondersteund. Een Real Estate GPS systeem creëert duidelijkheid en helpt navigeren. Het geeft een CREM en FM afdeling handvatten om hun dienstverlening integraal en zichtbaar te laten bijdragen aan de organisatiedoelen. Als de organisatiedoelen meetbaar zijn gedefinieerd en vertaald in benodigde huisvestingsprestaties, beperkt dit risico’s en vergroot kansen.

 

Webinair Inspiring workplaces

In het SPRYG Real Estate Academy Webinar ‘Inspiring workplaces die waardecreatie bevorderen’ legt René Stevens de werking uit van het bedrijfskundige model Real Estate General Performance Survey® (RE-GPS), een methode om met huisvesting (meer)waarde te creëren. Rendement verbetering door directe en indirecte kosten en baten respectievelijk te verlagen of te verhogen. Tevens wordt de samenhang behandeld van de belangrijkste modulen van RE-GPS, de Strategic Alignment Matrix, de Real Estate Dupont Analyse en de Real Estate Norm methodiek.

 

Huisvesting in sync met organisatiestrategie

Een Real Estate GPS systeem faciliteert periodieke navigatie op de ‘Strategic Housing Roadmap’ zodat huisvesting in sync blijft met de organisatiestrategie. Het verschaft robuuste en begrijpbare meetdata ter onderbouwing van budgetaanvragen. Waardoor huisvesting (inclusief Facility Management en ICT), in elke fase van zijn levenscyclus, op een dynamische en pro-actieve wijze afgestemd blijft op de hartslag van organisatie en haar mensen (alignment). In een (snel) wijzigende (economische) omgeving is de organisatiestrategie frequent aan bijsturing onderhevig. Dat maakt vroegtijdig navigeren, in plaats van beheren en beheersen, van steeds groter belang. De Strategic Housing Roadmap en RE-GPS helpen om de huisvestingsopgave integraal te benaderen en met elkaar in gesprek blijven om nieuwe inzichten met betrekking tot de opgave, bijvoorbeeld door veranderingen in het primaire proces, technologische mogelijkheden of externe ontwikkelingen, het hoofd te kunnen bieden.

RE-GPS biedt, door slimme dataverzameling op basis van GROTIK (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) een ‘functieprofiel’ voor een periodiek 360° functioneringsgesprek op hoofdlijnen over de werk-/leer- of zorgomgeving. Door meerdere data met elkaar te vergelijken komen relaties naar boven die eerder verborgen waren. Waardoor besluitvorming niet meer op buikgevoel en vermoedens alleen gebaseerd hoeft te zijn. Het kan vervolgens ook dienen voor de governance van de huisvestingsportfolio, overleg met interne gebruikers en externe leveranciers, als input voor een huisvestingsparagraaf in de jaarrekening, onderbouwing van de begroting voor het volgende jaar en als Human Capital instrument. Het creëert doorzichten vanuit visie en strategie en koppelt deze aan inzichten (prestatiemetingen) voor een negen stappenplan om huisvesting congruent(er) te maken aan de organisatiestrategie. In het stappenplan is de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus geïntegreerd voor continuous improvement. Het model is behulpzaam om tijdig organisatieontwikkelingen en vragen van interne klanten met consequenties voor de werkomgeving in kaart te brengen. De eenvoud maakt het ook toegankelijk voor niet facilitaire/huisvestingsdeskundigen.

 

Enhance performance

RE-GPS helpt bij het beantwoorden van vragen als:
1. Hoe stem je op een transparante en proactieve wijze capaciteit en specificaties van de werkomgeving af op de organisatiestrategie (pve/ontwerp/strategic housing roadmap)?
2. Hoe integreer je de bedrijfsmiddelen huisvesting, facilities en ICT tot een samenhangende werk-/leer- of zorgomgeving (cross-overs)?

3. Hoe hou je na de oplevering de werkomgeving afgestemd op de dynamische strategie zodat het bijdraagt aan het primaire proces (periodieke 360° evaluatie)?
4. Hoe betrek je het managementteam en de gebruikers bij de afstemming (pve/ontwerp en evaluaties)?
5. Waaruit bestaat een (periodieke) evaluatie van de gecreëerde werkomgeving om specificaties te borgen?
6. Hoe verrijk je de input voor de jaarbegroting en het jaarverslag met kwalitatieve data, naast de kwantitatieve data?

 

Navigeren voor waardecreatie – Are you fit for purpose?

  • RE-GPS geeft sturing en wendbaarheid door periodiek de specifieke mix van Huisvesting, Facilities en ICT integraal op hoofdlijnen in kaart te brengen binnen de context van de eigen strategische keuzes. (Strategic Housing Roadmap) Het werkt als een Management System Standard (MSS).
  • Verbetert communicatie, besluitvorming en creëert momentum door het meten van objectief toetsbare vraagspecificaties en aanbodprestaties.
  • Snel inspelen op wijzigingen, niet alleen de grote maar vooral de mid-koers correcties van alle dag.
  • Maakt pro-actieve en dynamische afstemming van werkomgeving op organisatiedoelen mogelijk. (periodieke 360° evaluatie)
  • Geeft inzicht hoe voor organisatie én mens (mind, body & energy) waarde te creëren en te prioriteren, door optimalisatie van de werkomgeving. (Internet of Spaces-IoS)
  • Meet snel en ter zake een relevant vraag-, aanbod- en match-profiel met een beperkt (80-20 regel) aantal custom made meetstandaarden. (Agile)
  • Maakt een benchmark met de eigen strategie en context mogelijk i.p.v. (alleen) met een marktgemiddelde. (effectiviteit én efficiency)
  • Toetst duurzaamheid, gezondheid en well-being aan de eigen strategische uitgangspunten en normen i.p.v. (alleen) aan een markt certificaat.
  • Snel en eenvoudig inzicht hoe prestaties van de werk-/leeromgeving zich verhouden tot de strategische stip(pen) op de horizon.
  • Brengt rust en overzicht in het proces om huisvesting congruent te maken/houden met de organisatiestrategie.

-The Architect as Business Optimizer-