Onze inspiratie

ATELIER V-manEen architect is in de basis een holistische bouwmeester, maar door de specialisaties werd de professie van huisvesten steeds meer verknipt en resulteerde in kakofonische disharmonie in plaats van de beoogde harmonische resonantie. De aandacht voor een holistische (mens) benadering van de 3 fundamentele architectuur principes: Functioneel (UTILITAS), Technisch (FIRMITAS) en Esthetisch (VENUSTAS) zoals de Romeinse architect/bouwmeester Vitrivius deze al circa 25 v.Chr. heeft opgeschreven, werden overschaduwd door de Economie als leidend principe te hanteren.

In plaats van een integrale benadering van het Triple P principe met de natuur en mens als uitgangspunt (Human-centered approach), kwam de nadruk te liggen op Profit en kwamen Planet (ecologisch) en zelfs People (psychologisch/sociologisch) op de tweede plaats. Het geheel van huisvesting, diensten, middelen, ICT (Outer Environment of real estate) en gebruiks-/gedragsafspraken, Human Resources Management (Inner Environment, the real state of humans) geeft een gebouw een levende en inspirerende ziel en maakt dat het voor de gebruiker functioneert.

Je kunt niet slechts een deel beïnvloeden zonder dat ook het geheel meebeweegt. Elk deel is daardoor in potentie een ingang om een verandering in het geheel in gang te zetten.

 

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” R. Buckminster Fuller

Als business consultants voor huisvesting geven we opnieuw inhoud aan ‘de architect als bouwmeester’ en laten we ons inspireren door:

 

Visie schenkt ons het vermogen om te leven volgens onze verbeelding in plaats van volgens ons geheugen

Centraal in ons handelen staat de mens als creatief, zelfstandig individu met al zijn diversiteit. From Real Estate to the Real State of Human Beings. In de organisatie van de toekomst zijn mensen met hun kennis, ervaring, talent en passie het belangrijkste kapitaal. Zij bepalen zelf hoe ze het meest duurzaam kunnen bijdragen aan de doelstelling van het bedrijf. Succesvolle organisaties zijn zich bewust dat zij (de kennis van) mensen niet bezitten, en sturen op het verkrijgen van toegang tot de kennis en ideeën van de beste talenten, dit kunnen ook klanten zijn. Immateriële activa (kennis, creativiteit, innovatie) versus materiële activa (gebouwen, bedrijfsmiddelen). 

 

Edelstenen en edelmetalen samenvoegen tot een juweel dat meer is dan de som der delen

Wij zien het als onze missie om als een bouwmeester en alchemist met de gebouwde omgeving waarde te creëren. Waarde voor de gebruikers, eigenaren en hun omgeving. Waarde in al haar dimensies. Zowel economisch als maatschappelijk, esthetisch en functioneel, voor nu en voor later. Met vernieuwende ideeën en verrassende aanpak zetten wij nieuwe paden uit. Paden die ook anderen uitnodigen te excelleren. Successful innovation is about remixing and reapplying existing ideas to new contexts. Door de integratie van onze bedrijfskundige- en huisvesting/vastgoedexpertise ondersteunen wij onze klanten om hun doelstellingen te verwezenlijken.

 

Het gaat niet alleen om een andere mindset, maar ook om het reanimeren van de heartset

Gebouwen spelen een belangrijke rol in economische en maatschappelijke processen. Het is onze overtuiging dat gebouwen en hun omgeving een doorslaggevende invloed hebben op hoe mensen zich voelen en gedragen, hoe bedrijven en instellingen functioneren en presteren en hoe steden zich ontwikkelen.
Hierbij zijn wij altijd op zoek naar de balans tussen ratio/logica en emotie/beleving, hoofd en hart omdat het deze balans is die bijdraagt aan het doel van de organisatie en het welbevinden van mensen. Succesvolle organisaties van de toekomst creëren niet alleen financiële waarde, maar meervoudige waarde zoals duurzaamheid, gezondheid, well-being, balans werk/privé, maatschappelijke bijdrage. Ze richten zich meer op een betekenisvol doel (missie) dan op de beste of de grootste te zijn. From Real Estate to the Real State of Human Beings. Change is possible…

 

Balans tussen hoofd en hart

Zowel de linker als de rechter hersenhelft heeft invloed op hoe wij dingen zien, ervaren en beoordelen. Elk keuzeproces wordt bepaald door de invloed van ratio en emotie, van hoofd en hart. Een benadering vanuit (alleen) de linker hersenhelft legt de nadruk op de kwantitatieve aspecten van huisvesting. De harde rationele en economische benadering. (Wat presteert het gebouw?) Terwijl een benadering vanuit (alleen) de rechter hersenhelft de nadruk vooral legt op de kwalitatieve en belevingsaspecten van huisvesting. De zachte psychologische en sociale benadering. (Wat doet de huisvesting met jou?) De waarheid is niet het midden maar een eigen balans van een linker en een rechter hersenhelft benadering. Passie is de energie van het hart. Passie is de brandstof die je energie geeft om je dromen te verwezenlijken. Visie is de kracht van het hoofd en vormt de routekaart naar de manifestatie van je dromen. Of zoals Nelson Mandela het zei: “A good head and a good heart are always a formidable combination.” 

 

Business spirituality

“Business spirituality is a model in which realism and idealism have a business interaction. Successful companies have both corporate expertise and corporate spirituality”. –Prof. Dr. Paul de Blot SJ
Spirituality in general, is the physics we haven’t understood yet. Self-actualization and workplace spirituality lead to a holistic work-life balance. Purpose of business is not only for profit but also pursued with highest levels of Corporate Social Responsibility.

 

“Ubuntu” – menselijkheid tegenover anderen

Als mensheid zijn we onderling verbonden. We staan open voor en zijn toegankelijk voor anderen omdat uitwisseling en delen van diversiteit voorspoed voor allen oplevert. Bij het nemen van besluiten dient er consensus te zijn en een menselijk ethiek op basis waarvan besloten wordt. Connecting the dots of the new era of the purpose economy

 

Learn/work environment as ecosystem

A “total learn/workplace ecosystem”, based on classrooms, offices, homes and other locations including digital space. Our environment is an ecosystem consisting of 3 interconnected areas: Physical environment of real estate and facilities, Digital environment of ‘smart’ building plus online learning hubs in a digital classroom and the Social environment of usage, behaviour agreements, human connection and social bonding which are important for corporate culture and learning. A workplace is no longer a single location, but an ecosystem of a variety of locations and experiences to support flexibility, functionality and employee well-being.
Our learn/work environments should provide inspiring destinations that strengthen cultural connection, enhance learning, encourage bonding among colleagues, students and customers, and foster creativity and innovation.

 

“Architects are trained to take all kinds of different needs and requirements and design structures that will accommodate them all (lift human spirit, sensible efficient plan and economically feasible).” John Portman, Architect/developer/investor.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’